Dood vir die sonde, lewend in Christus

Waarom word die Seun van God Jesus, wat Verlosser beteken, genoem? Só word vraag 29 van die Heidelbergse Kategismus gestel. Jesus Christus is ons Verlosser, maar wat beteken dit eintlik?

Dood vir die sonde, lewend in Christus
Photo by Alicia Quan / Unsplash

Geskryf deur Iwan de Jong, VGK Pretoria-Maranata

Waarom word die Seun van God Jesus, wat Verlosser beteken, genoem?

Só word vraag 29 van die Heidelbergse Kategismus gestel. Jesus Christus is ons Verlosser, maar wat beteken dit eintlik? Ek wil graag die aandag rig op die boek Rut, ‘n boek in die Ou Testament wat stilweg die verstaan van Jesus Christus se roeping op aarde vir ons baie mooi uiteensit.

Dood vir die sonde

Die verhaal van Rut is vir ons baie bekend. Elimeleg se gesin het vertrek na Moab uit kleingeloof om tydelik verblyf te soek te midde van die hongersnood in Israel. Sy twee seuns, Maglon en Giljon, het met Moabitiese vroue getrou. Vir Elimeleg en Naomi was die verblyf dalk tydelik, maar die Here het dit nie toegelaat nie. Die Here het vir Elimeleg uit die lewe geneem en kort daarna vir Naomi se twee seuns ook. Daar sou vir Elimeleg geen nakomelinge gebore word nie, ‘n groot jammerte. Naomi het verlang na haar tuiste, na mense wie sy ken, na ‘n kultuur waaraan sy gewoond was. Rut het ook saamgekom, nie net om Naomi by te staan nie, maar om die God van Israel te dien (Rut 1:16).

Die eerste hoofstuk van Rut 1 kan vergelyk word met die geskiedenis van die mensdom. Die mens het beter geweet as God. Hy wou sy eie pad kies. Ons het in sonde geval en die Here straf ons ook met die dood (Genesis 3:19b). Soos Elimeleg sy eie pad gekies het, so het ons ook ons eie pad, die sonde, gekies. Deur die sonde is ons ook dood, ons het geen toekoms nie, want ons sterwe beteken die einde van ons lewe.

Lewend in Christus

Die verhaal van Rut vervolg dan met ‘n baie belangrike konsep van ‘n losser. Die Here het die lossingsreg in Levitikus 25 ingestel. Wanneer die pa van ‘n gesin sterf en daar vir hom geen nageslag agtergelaat is nie, mag die naasbestaande as losser intree vir die gesin. Die aand toe Rut terugkom van die koringlande van Boas, het Naomi vir Rut vertel van die lossingsreg en dat Boas die naasbestaande aan Elimeleg was. Boas het toe, nadat hy toestemming gekry het van die naasbestaande losser van Elimeleg, die lossingsreg aanvaar. Daar is toe vir Rut en Boas ‘n seun met die naam van Obed gebore. Obed het die vader van Dawid geword uit wie die Christus gebore sou word.

Die verantwoordelikheid wat Boas op hom geneem het om die lossingsreg te aanvaar kan ons vergelyk met die moederbelofte wat God in Genesis 3:15 vir ons gegee het. Die Here het nadat ons in sonde geval het, ons ‘n nuwe toekoms gegee, ‘n helder Lig wat tot in ewigheid by ons sal wees. Ons, wat anders die ewige dood moes verdien, het Hy deur sy genade vir ons Sy Seun gestuur om as Losser vir ons op te tree. Ons mag deur sy verlossingsdaad die ewige lewe in Hom ontvang. Soos die Here die bittere Mara se toekoms in ‘n blye nageslag verander het, so het Hy ook ons lewe verander deur sy eie Seun te verlaat, sodat ons nooit weer deur Hom verlaat sou word nie (Johannes 3:16).

Die blydskap wat daar in Naomi was dat daar vir haar en haar man ‘n nageslag mog wees, is dieselfde blydskap wat ons daagliks mag uitleef dat ons uit die ewige dood opgerig is tot ‘n nuwe lewe in Christus, ‘n lewendige Fontein waarvan ons nooit meer dors sal kry nie!